Samorząd Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Samorząd Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prawa Drukuj

10 najważniejszych praw obywatelskich, konsumenckich i socjalnych przysługujących studentom.

Należą do nich:

 1. Prawo do uczciwego kontraktu na realizację usług edukacyjnych
  Umowa student-uczelnia powinna być stosowana powszechnie, a nie tylko na studiach płatnych. Zbyt często ma ona charakter jednostronny i ogranicza się do opisu wysokości i warunków wnoszenia opłat przez studentów.
  Prawdziwy kontrakt musi zawierać powinności obu stron, maksymalnie szczegółowy opis usługi (zobowiązanie uczelni do przekazania określonej wiedzy, w przewidzianym czasie, przez kadrę o opisanych tytułach i kompetencjach, w znanych warunkach lokalowych i technicznych), przewidywane efekty kształcenia, ewentualnie uprawnienia przysługujące absolwentom danego kierunku.
 2. Prawo do pełnej informacji
  (o prawach i obowiązkach studenta, o całkowitych kosztach kształcenia)
  Student powinien dysponować wiedzą o całkowitych kosztach kształcenia.
  Student powinien mieć swobodny dostęp do wyników kontroli jakości nauczania.
  Student powinien mieć możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu, na którym zostanie zapoznany ze swoimi prawami i obowiązkami oraz wszystkimi świadczeniami, jakie może otrzymać.
 3. Prawo do oceny jakości kształcenia
  Student powinien mieć możliwość okresowej oceny pracy wykładowców, uczelnianej administracji, bibliotek, studiów wychowania fizycznego i wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w kształcenie. Oceny te powinny mieć istotny wpływ na politykę kadrową i organizacyjną prowadzoną przez uczelnię oraz jej jednostki składowe.
 4. Prawo do poszanowania godności osobistej
  Na uczelni powinny funkcjonować instytucje i procedury, które mogą dla studenta stanowić realną pomoc w przypadku, gdy zostanie przez wykładowców lub innych pracowników uczelni obrażony, niesłusznie napiętnowany, gdy padnie ofiarą mobbingu bądź molestowania lub w inny sposób zostanie naruszona jego godność.
 5. Prawo do otrzymania wsparcia ze środków publicznych
  Państwo - w myśl art. 70 Konstytucji RP - jest zobowiązane do prowadzenia bezpłatnego szkolnictwa na poziomie wyższym. Art. 99 PoSzW mówi, za jakie usługi uczelnia publiczna może pobierać opłaty.
  Studenci mają prawo oczekiwać, że uczelnia w uczciwy i przejrzysty sposób rozdzieli środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące Fundusz Pomocy Materialnej, a przeznaczone na wspieranie osób w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnych oraz osiągających najwyższe wyniki w nauce i sporcie.
 6. Prawo do skutecznej reprezentacji
  Prawo do niezależności samorządu studentów i finansowania go w stopniu umożliwiającym realizację podstawowych celów.
  Prawo to łamane jest bardzo dyskretnie. Z reguły poprzez próby nieformalnego wpływania władz uczelni lub wydziału na decyzje przedstawicieli studentów oraz ignorowanie niezależności mediów studenckich.
 7. Prawo do gwarancji proceduralnych
  Zabezpieczenie ważnych interesów studentów jest możliwe tylko wtedy, gdy decyzje organów uczelni (rektora, dziekana, kanclerza) są wydawane zgodne z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego. Takie decyzje muszą mieć przede wszystkim zgodne z regułami uzasadnienie i pouczenie o prawie do odwołania. Odwołania studentów od decyzji administracyjnych muszą być rozpatrywane w przewidzianych terminach. Studenci muszą mieć prawo wglądu do akt. Przedstawiciel uczelnianej administracji nie może odmówić studentowi potwierdzenia na piśmie faktu wpłynięcia jego pisma. W razie konieczności organ uczelni powinien prawidłowo wezwać do uzupełnienia złożonego wniosku lub przesłać pismo do innego organu, jeżeli uznaje, że nie jest właściwym do rozpatrzenia danej sprawy.
 8. Prawo do skutecznej obrony
  Wynika z niego między innymi możliwość przeprowadzenia egzaminu komisyjnego w związku z podważeniem przez studenta oceny wystawionej przez egzaminatora (prawo do obiektywnej oceny osiągnięć naukowych).
  Prawo to obejmuje również "gwarancje procesowe" dla studentów stających przed komisją dyscyplinarną.
 9. Prawo do protestu i strajku
  Daje możliwość uświadomienia decydentom i opinii publicznej najbardziej drastycznych przypadków łamania praw studenta. Wiążą się z nim gwarancje ochrony przed szykanowaniem dla organizatorów studenckiego protestu lub autorów skargi na niewłaściwe realizowanie usług edukacyjnych.
  Prawo zapisane w art. 206 ustawy PoSzW jest wykorzystywane sporadycznie.
 10. Prawo do prowadzenia na terenie uczelni działań wykraczających poza program studiów
  Uczelnie powinny wspierać działalność kół naukowych, artystycznych i sportowych. Problemem jest niedoinformowanie studentów odnośnie wszystkich dostępnych w uczelni form ponadprogramowej aktywności, zasad zrzeszania się i możliwości pozyskania środków na działalność.

Artykuł pochodzi z strony

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack